king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้125
mod_vvisit_counterเมื่อวาน611
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1351
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4796
mod_vvisit_counterเดือนนี้2911
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22593
mod_vvisit_counterทั้งหมด943183

ออนไลน์ 2

peace-volunteer
menupeace-volunteer2 01 menupeace-volunteer2 02 menupeace-volunteer1 03 menupeace-volunteer2 04 menupeace-volunteer2 05 menupeace-volunteer2 06


ความหมายของ อาสาสมัคร (volunteer)


อาสาสมัคร (volunteer) หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด บุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ พัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน


Peace Volunteer อาสาสมัครสันติภาพ


หลักการและเหตุผล


ในปัจจุบันมีอาสาสมัครมากมายที่เป็นกลุ่มเยาวชนอาสาต่างๆ บัณฑิตอาสา ประชาชนและบุคลทั่วไปที่เป็นอาสา ซึ่งมีจิตอาสาทำงานเพื่อประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยไม่หวังผลตอบแทน หากอาสาสมัครเหล่านี้ ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายอาสาสมัครที่ร่วมกันทำงานด้วยจิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม และประเทศชาติ อาสาสมัครเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

 

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร จึงจัดทำ “โครงการอาสาสมัครสันติภาพ (Peace Volunteer)” โดยการนำเครือข่ายเยาวชนอาสา จากกลุ่มต่างๆ ประชาชน และบุคคลทั่วไป จากทุกศาสนาได้มีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อช่วยเสริมสร้างจิตอาสาและมีศรัทธาที่จะทำงานอาสาสมัครด้วยความภาคภูมิใจ อันก่อให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของประชาชนในชุมชน สังคม ชาติ และโลก เพื่อเป็นแบบเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง และเพื่อประโยชน์สุขต่อประเทศชาติต่อไป

 

อาสาสมัครสันติภาพ (Peace Volunteer)” เป็นโครงการที่สร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีจิตอาสา และต้องการทำประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม สร้างความร่วมมือระหว่างเยาวชนและประชาชน ที่ต่างศาสนาแต่สามารถทำความดีร่วมกัน ริเริ่มการสร้างความกลมกลืนระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิดสันติภาพ เสรีภาพ ความสุข ความสามัคคี และความสมานฉันท์ของมวลมนุษยชาติในโลก


วัตถุประสงค์


1. เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร และเป็นศูนย์รวมอาสาสมัครสันติภาพ
2. เพื่อฝีกฝน พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ และทักษะในการทำงานในสถานที่จริง
3. เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้เยาวชน มีจิตวิญญาณแห่งการเป็นอาสาสมัครอุทิศตนในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างอาสาสมัครสันติภาพในสถาบันการศึกษา ชุมชน และศาสนาแต่ละศาสนาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาและประชาชนเพื่อสันติภาพสันติสุข ของประเทศชาติและโลก
5. เพื่อสนับสนุนความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างเยาวชนและประชาชนต่างศาสนา เพื่อสามารถสร้างความเข้าใจและความสามัคคี ของแต่ศาสนาได้อย่างดีด้วยจิต และวิญญาณอันประเสริฐ


กลุ่มเป้าหมาย


1. กลุ่มเยาวชนอาสาจากเครือข่ายต่างๆ
2. เยาวชน ชาย – หญิง ทั่วไป


ลักษณะโครงการ


1. จัดอบรม สัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสันติภาพให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างจิตอาสาด้วยงานอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างอาสาสมัครสันติภาพ

3. จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสันติภาพเพื่อเป็นสื่อกลางเชื่อมต่องานจิตอาสา

4. สรุปผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมต่อชุมชน และองค์กรต่างๆ

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ยินดีรับบุคคลทั้งชายและ หญิง ผู้มีจิตศรัทธาในสันติภาพ ปรารถนาที่จะใช้เวลา สติปัญญา ตลอดจนความรู้ความสามารถ ในการช่วยงานของ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) กิจกรรมและโครงการฯ พิเศษของมูลนิธิฯ รวมทั้งกิจกรรมภายขององค์กรเครือข่าย โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร


1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

2. ไม่จำกัดเพศ

3. สามารถอ่านออก – เขียนได้

4. มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

5. ทำงานด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับหรือเป็นเพราะหน้าที่

6. ทำงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมหรือสาธารณประโยชน์

7. ทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งของมีมูลค่าแทนเงิน

พร้อมกับต้องมี ผู้รับรองที่มีคุณสมบัติในข้อใด ข้อหนึ่งดังนี้

1. ผู้อำนวยการ โครงการ Peace Volunteer เซ็นรับรอง

2. อาสาสมัคร Peace Volunteer ที่เคยร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 2 ครั้ง


ขั้นตอนการเป็นอาสาสมัครสันติภาพ


1. ยื่นใบสมัคร (รูปถ่าย 2 รูป , สำเนาบัตรประชาชน) รับคู่มือการเป็นอาสาสมัคร Peace Volunteer
2. เข้ารับการปฐมนิเทศ (นิเทศงาน)
3. ฝึกปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง
4. เข้ารับการอบรม (รับประกาศนียบัตร , ผ่านการทดสอบ )
5. รับเข้าเป็นอาสาสมัคร Peace Volunteer


เงื่อนไขสมาชิกอาสาสมัคร Peace Volunteer


1. อาสาสมัคร Peace Volunteer ที่ผ่านการอบรมและปฏิบัติงานให้มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ในโครงการต่าง ๆ

2. ร่วมกิจกรรม ปีละไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมงเป็นเวลาติดต่อกันครบ 3 ปี

3. ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) หรือสาธารณชนด้วยความวิริยะอุตสาหะและจิตอันเป็นกุศล และเป็นแบบอย่างที่ดี จะได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยฝ่ายเลขานุการทูตสันติภาพจะเสนอ ขอเป็นทูตสันติภาพ

4. ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเป็นสมาชิกหากอาสาสมัครมีความประพฤตไม่เหมาะสมและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง


ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกอาสาสมัคร Peace Volunteer


1. ความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ สร้างแรงจูงใจ กระทำความดี ลดความเห็นแก่ตัว เรียนรู้ที่จะทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น สร้างคุณค่าในตัวเองให้เกิดขึ้น ขยายความดีออกไปสู่สังคม

2. อาสาสมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม รวมทั้งการเชิญเข้าร่วมการอบรม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ และองค์กรในเครือข่าย