king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้233
mod_vvisit_counterเมื่อวาน215
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1007
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1206
mod_vvisit_counterเดือนนี้4188
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8499
mod_vvisit_counterทั้งหมด724895

ออนไลน์ 5

ค่ายแกนนำเยาวชน RYS

b-white

RYS-Alumni01


ความเป็นมา


ค่ายแกนนำเยาวชน RYS เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้แกนนำเยาวชนในแต่ละศาสนาที่เคยร่วมกิจกรรมค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ (Religious Youth Service) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง พัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น สร้างการเป็นผู้นำ โดยการมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน และตัดสินใจในการทำกิจกรรม พร้อมสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้นำที่ดีให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนผลักดันกลุ่มแกนนำเยาวชนให้เกิดการสร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทำงานเป็นทีม การบริการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือศาสนาที่ตนนับถือเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม

 

วัตถุประสงค์


1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านการพัฒนาตนเอง สามารถ เป็นผู้จัดการโครงการ ประสานงาน และ ดำเนินกิจกรรมหรือเป็นพี่เลี้ยงในโครงการ “ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์” ประจำปี ของมูลนิธิฯ หรือกิจกรรมในสถาบันการศึกษาหรือ ชุมชนของตนเอง
2. เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความเข้าใจอันดีแก่กลุ่มแกนนำเยาวชนในแต่ละศาสนา แต่ ละภูมิภาค เพื่อเชื่อมร้อย และขยายเครือข่ายเยาวชน ไปยังสถาบันการศึกษา และชุมชนของตน
3. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้แกนนำเยาวชนได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม แก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนา และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้แกนนำเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของ ตนเองในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

ลักษณะโครงการ


1. อบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นผู้นำกิจกรรมที่ดี พร้อมให้กลุ่มแกนนำเยาวชนได้ ร่วมคิด วางแผน และลงมือปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
2. อบรมให้ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับทักษะการเขียนโครงการ แก่กลุ่มแกนนำเยาวชนอาสายุว ศาสนิกสัมพันธ์ รวมถึงการระดมความคิด ร่วมกันเขียนโครงการ เพื่อริเริ่มการสร้างค่าย และสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ และความสามัคคี และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ
3. อบรมและจัดกิจกรรมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของความรัก ความสามัคคี คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในหน้าที่ และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 4. ประสานงานศูนย์แกนนำเครือข่ายเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร และพัฒนา เพิ่มพูนองค์ ความรู้ให้แก่เยาวชนผ่านเครือข่ายแกนนำเยาวชน
5. กิจกรรมสันทนาการและแลกเปลี่ยนความรู้ในแต่ละกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

 


a1-1
a2-1
a3-1
a4-1
a5-1
a6-1