king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2
mod_vvisit_counterเมื่อวาน780
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6923
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9982
mod_vvisit_counterเดือนนี้36276
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว28520
mod_vvisit_counterทั้งหมด1175453

ออนไลน์ 4

AFP-Banner-Mar


กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร ครั้งที่ 11


โรงเรียนสัตยาไส เป็นโรงเรียนประจำ เปิดทำการสอนปีละสองภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นมนุษย์สมบูรณ์ มีความเป็นเลิศทางคุณธรรม วิชาการ และการกีฬา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข เด็กนักเรียนจะได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้มีความรัก ความเมตตากรุณา มีกริยามารยาทที่ดีงาม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์สุจริต กล้าหาญ มีความกตัญญู มั่นใจในตนเอง รู้จักคิด รู้จักทำ มีความเสียสละ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติหน้าที่ของตนในสังคมด้วยความผิดชอบ ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย กว่า 15 ปีในการต่อตั้งสถาบันการศึกษาสัตยาไส ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้คิดค้นนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ อาศัยกระบวนการ “จัดการความรู้” ที่โดดเด่นและแตกต่างจากโรงเรียนส่วนใหญ่ ตรงที่เป็นการจัดการกับ “จิตใจ” ของมนุษย์ อาศัยหลักธรรม 5 ประการ คือ มีความรักความเมตตา, ความจริง, ความประพฤติชอบ, สันติและอหิงสา คือ ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เมื่อเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือการให้นักเรียนเป็นคนดีแล้ว กระบวนการจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้น คือการออกแบบการเรียนรู้ โรงเรียนสัตยาไส จึงจัดการเรียนการสอนด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากผู้บริหาร ครูและนักเรียน เพื่อยกระดับคุณค่าของความเป็นมนุษย์

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัด โครงการทูตสันติภาพสัญจร ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนสัตยาไส ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงเรียนที่เน้นในการนำหลักจริยธรรมและคุณธรรมมาบูรณาการในทุก ๆ วิชา เพื่อให้เยาวชนที่จบออกไปเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์
1.) เพื่อเรียนรู้หลักการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นเพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นมนุษย์สมบูรณ์ มีความเป็นเลิศทางคุณธรรม วิชาการ และการกีฬาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข
2.) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างทูตสันติภาพ และผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาวิธีการสร้างสันติภาพให้มีความแข็งแกร่งมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 65 คน

 

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน
 

AFP11_25-06-2014 (1)
AFP11_25-06-2014 (10)
AFP11_25-06-2014 (11)
AFP11_25-06-2014 (12)
AFP11_25-06-2014 (13)
AFP11_25-06-2014 (14)
AFP11_25-06-2014 (15)
AFP11_25-06-2014 (16)
AFP11_25-06-2014 (17)
AFP11_25-06-2014 (18)
AFP11_25-06-2014 (19)
AFP11_25-06-2014 (2)
AFP11_25-06-2014 (20)
AFP11_25-06-2014 (21)
AFP11_25-06-2014 (22)
AFP11_25-06-2014 (23)
AFP11_25-06-2014 (24)
AFP11_25-06-2014 (25)
AFP11_25-06-2014 (26)
AFP11_25-06-2014 (27)
AFP11_25-06-2014 (28)
AFP11_25-06-2014 (29)
AFP11_25-06-2014 (3)
AFP11_25-06-2014 (30)
AFP11_25-06-2014 (31)
AFP11_25-06-2014 (32)
AFP11_25-06-2014 (33)
AFP11_25-06-2014 (34)
AFP11_25-06-2014 (35)
AFP11_25-06-2014 (36)
AFP11_25-06-2014 (37)
AFP11_25-06-2014 (38)
AFP11_25-06-2014 (39)
AFP11_25-06-2014 (4)
AFP11_25-06-2014 (40)
AFP11_25-06-2014 (41)
AFP11_25-06-2014 (42)
AFP11_25-06-2014 (43)
AFP11_25-06-2014 (44)
AFP11_25-06-2014 (45)
AFP11_25-06-2014 (46)
AFP11_25-06-2014 (47)
AFP11_25-06-2014 (48)
AFP11_25-06-2014 (49)
AFP11_25-06-2014 (5)
AFP11_25-06-2014 (50)
AFP11_25-06-2014 (51)
AFP11_25-06-2014 (52)
AFP11_25-06-2014 (53)
AFP11_25-06-2014 (54)
AFP11_25-06-2014 (55)
AFP11_25-06-2014 (56)
AFP11_25-06-2014 (57)
AFP11_25-06-2014 (58)
AFP11_25-06-2014 (59)
AFP11_25-06-2014 (6)
AFP11_25-06-2014 (60)
AFP11_25-06-2014 (61)
AFP11_25-06-2014 (62)
AFP11_25-06-2014 (7)
AFP11_25-06-2014 (8)
AFP11_25-06-2014 (9)
AFP11_25-06-2014(63)
01/63 
start stop bwd fwd 

  

 img bluepointline_naviimg bluepointline_naviimg bluepointline_navi

                                            สำนักเลขานุการทูตสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)                                                 
เลขที่ 4 อาคาร UCF ซอยรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel. 02 718 7766 ต่อ 230 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it