งานเสวนาทูตสันติภาพ"การมีส่วนร่วมของทูตสันติภาพเพื่อเสริมสร้างสันติสุข"

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)จัดกิจกรรมสานเสวนา “การมีส่วนร่วมของทูตสันติภาพเพื่อเสริมสร้างสันติสุข” โดยมี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ รองประธานกรรมการทูตสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 130 คน ทูตสันติภาพ 54 คน กรรมการและอนุกรรมการ 6 คน ทูตเยาวชนคนหนุ่มสาว 2 คน อาสาสมัครสันติภาพ 19 คน คณะทำงาน 30 คน และผู้สนใจทั่วไปอีกจำนวน 19 คน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอภิปราย การนำเสนอภารกิจของสหพันธ์ในเครือข่าย การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และการแสดงนิทรรศการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยูซีเอฟ กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการอภิปรายหัวข้อเรื่อง “วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทาง การทำงานของ UPF” โดยนายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ดร.นฤมล โชติเวช ผู้ก่อตั้ง Planet Happiness อภิปรายหัวข้อเรื่อง “การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อสันติภาพโดยทูตสันติภาพ” โดยมี ดร.สุภาพรรณ พงศ์หล่อพิศิษฏ์ คณะทำงานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพเป็นผู้ดำเนินรายการ 

สำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายเป็นการอภิปรายหัวข้อเรื่อง “บทบาทของนักการทูตสันติภาพ” โดย นายอัษฎา ชัยนาม อดีตทูตถาวรประเทศไทยประจำสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ ณ มหานครนิวยอร์ค ภายหลังการอภิปรายดังกล่าวได้มีการนำเสนอภารกิจในเครือข่ายของมูลนิธิฯโดยมีผู้แทนสหพันธ์แต่ละเครือข่ายเป็นผู้นำเสนอ และในช่วงท้ายเป็นกิจกรรมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสานเสวนาโดยมีนายสุพัฒก์ ชุมช่วย และนางสาวเกษรา รื่นภิรมย์ คณะทำงานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพเป็นผู้ดำเนินรายการ