ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในกรณีการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา โดยมีพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ รองประธานกรรมการทูตสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม รับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเหตุการณ์ การฟื้นฟู การปรองดองแห่งชาติ

และนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของมูลนิธิฯ ต่อการสร้างสันติภาพ และสันติสุขในสังคม เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย