โครงการเพื่อเด็กด้อยโอกาส

      

 

เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2563 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม ค่ายสานสายใยน้้าใจให้น้อง ครั้งที่ 16 ณ ณ บ้านเด็กธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้้าพุ) อ้าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี มอบทุนสนับสนุน และจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนที่นั้น ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และการแบ่งปัน โดยมูลนิธิฯ ตระหนักถึงความส้าคัญของการด้าเนินชีวิตของเด็ก และเยาวชน โดยการจัดอบรม มอบทุน ให้กับเด็ก และเยาวชนที่ห่างไกล ขาดแคลนและด้อยโอกาส ขอขอบคุณ โครงการเพียวเลิฟฯ ที่เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งมอบความสุขนี้ไปสู่เด็กๆ ท้าให้กิจกรรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์


 

upf2020.01
upf2020.02
upf2020.03
upf2020.04
upf2020.05
1/5 
start stop bwd fwd