โครงการเพื่อเด็กด้อยโอกาส

      

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทางมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้รับการบริจาคเงินเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ สนับสนุนกิจกรรม จากคุณสุนันท์ เอกวรวงศ์และครอบครัว ซึ่งได้เดินทางมาบริจาคเงินด้วยตัวเองที่สำนักงาน มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณท่าน ขอกุศลผลบุญอันเกิดจากเมตตาจิตของท่านต่อสังคมส่วนรวมครั้งนี้ ได้โปรดอภิบาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข ความเจริญสืบไป

 

155100