โครงการเพื่อเด็กด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรม ค่ายสานสายใยน้ําใจให้น้อง ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตําบลดงดินแดง อําเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี มอบทุนสนับสนุน และจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนที่นั้น ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และการแบ่งปัน โดยมูลนิธิฯ
ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินชีวิตของเด็ก และเยาวชน โดยการจัดอบรม มอบทุน
ให้กับเด็กและเยาวชนที่ห่างไกล ขาดแคลนและด้อยโอกาส
ขอขอบคุณ โครงการเพียวเลิฟฯ ที่เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบความสุขนี้ไปสู่เด็กๆ
ทําให้กิจกรรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์

 

 

box01
box02
box03
box04
box05
1/5 
start stop bwd fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ อ.เมือง